محمد محمدی گرجی مدیرعامل شرکت فراجهش شمال کارآفرین برتر ۱۳۸۷ استان مازندران

در سال 1387 شرکت تحقیقات کاربردی فراجهش شمال با مدیرعاملی محمد محمدی گرجی در بخش خدمات یا نرم افزار کارآفرین برتر استان مازندران گردید.