از طریق ارسال پیام نظیر به نظیر از فایل اکسل می توانید برای شماره های مختلف پیام های مختلفی ارسال کنید.

ارسال پیامک نظیر به نظیر از فایل اکسل, ارسال پیام با نام خانوادگی

اگر قصد دارید به لیستی از شماره ها , پیام های متفاوت برای هر شماره ارسال کنید این بخش از ارسال پیام بسیار مناسب می باشد.مطابق با نمونه فایل اکسل شماره ها و پیام های مورد نظر را می سازید و فایل اکسل را به نرم افزار ارسال پیامک آسان معرفی می کنید و نرم افزار بصورت خودکار برای هر شماره پیام های مورد نظر آن شماره موبایل را ارسال می کند.در این بخش ارسال پیام نظیر به نظیر زماندار و هوشمند هم امکان پذیر می باشد.


فایل اکسل نمونه  برای ارسال پیام نظیر به نظیر

ارسال پیامک نظیر به نظیر از فایل اکسل

ارسال پیامک گروهی با نام و نام خانوادگی

برای مشاهده اطلاعات دستگاه ارسال پیامک به مشتری روی عکس زیر کلیک کنید


دستگاه ارسال پیامک به مشتری